Gold Standard EFT

Hoe word ik EFT therapeut: EFT opleiding voor professionele toepassing

HomeEFT opleidingenGold Standard EFT opleiding

De Gold Standard EFT opleiding voor professionele toepassing van Novet

Dé geaccrediteerde EFT opleiding voor coach, counselor, therapeut, psycholoog of welke vorm van hulpverlening je ook beoefent. Deze methodiek is een wonderbaarlijk mooie en effectieve interventietechniek en een rijke aanvulling op wat jij nu al doet, want het laat zich namelijk heel goed combineren met andere methoden en werkwijzen.

Hoewel EFT in zichzelf een tamelijk eenvoudige interventietechniek is, blijkt dat het effectief toepassen in de dagelijkse praktijk complexer is dan je op het eerste gezicht zou denken. Vooral omdat de aanpak zo radicaal anders is dan de meeste hulpverleners gewend zijn en soms zelfs tegen bepaalde behandeldogma’s kan ingaan. Bovendien, omdat je rechtstreeks ingrijpt op de emotionele lading van de ervaringen van cliënten, is het noodzakelijk dat je goed begrip krijgt van hoe emoties ingrijpen op mensen, hoe ze gedrag, lichaam en psyche beïnvloeden en hoe je met de cliënt dat vaak ondoorzichtige emotionele bouwwerk ontrafelt.

De opleiding geeft naast de noodzakelijke theorie veel, heel veel gelegenheid om te oefenen, (deels) door het op jezelf toe te passen en vooral door te oefenen met andere opleidingsdeelnemers. Doordat er ruime intervallen tussen de blokken zitten, geeft je dit veel gelegenheid het ook in je dagelijkse praktijk te oefenen. Je krijgt veel persoonlijke feedback. Je zult merken dat wij het heel belangrijk vinden dat je als hulpverlener ook de cliënt het basisgereedschap van EFT als zelfhulpmiddel gaat aanreiken, omdat we heilig geloven in het stimuleren van de zelfredzaamheid van de cliënt.

Deelname:

Hoewel deze EFT opleiding zich richt tot professionals die met cliënten werken, staat de opleiding ook open voor hen die EFT in een andere context willen gebruiken, zoals bijv. het onderwijs. We willen hier benadrukken, dat er weliswaar intensief met elkaar wordt geoefend, waardoor ook eigen thema’s aan bod komen, maar dat het geen groepstherapie betreft. Heb je serieuze therapeutische hulpvragen dan is de opleiding daar niet geschikt voor en kun je beter individuele hulp zoeken. Om die reden vindt altijd een intake plaats.

Erkenning beroepsverenigingen

Deze opleiding wordt erkend door BATC, NVPA en VIV en is geaccrediteerd door SKB.

EFT opleiding

Inhoud

Deze EFT opleiding is voor mensen met een professionele achtergrond die EFT willen gaan toepassen op cliënten. Het niveau van deze opleiding is HBO+. De meeste deelnemers hebben daarom een relevante professionele achtergrond. Sommigen hebben die achtergrond nog niet, maar zijn wel van plan om een eigen praktijk te beginnen op termijn. Ook zij zijn welkom, met de aantekening dat deze opleiding niet opleidt tot therapeut maar traint in de methodiek EFT. Deze laatste deelnemers zullen dus ook naar andere opleidingen moeten kijken om zichzelf coach of therapeut te kunnen gaan noemen.

De EFT opleiding bestaat uit zes blokken van elk 3 online lessen van 3 uur op verschillende dagen en instructie voor oefenen met medecursisten tussen de lessen. Essentieel in de training van Novet is het juist gebruiken van de techniek, het analyseren van de hulpvraag en het maken van strategische keuzes in de behandelaanpak, het eigen maken van bijzondere toepassingsvormen en tenslotte ligt er ook een duidelijk accent op het omgaan met heftige trauma’s. Je leert hoe je hertraumatisering kunt voorkomen en hoe je het proces voor getraumatiseerde cliënten zo veilig mogelijk kunt laten verlopen. Ook gaan we uitvoerig in op het werkingsmechanisme van (emotionele) stress en hoe EFT daarop ingrijpt.

Elk blok is voorzien van een uitgekiend lespakket met oefeningen en een toets. Dit lesmateriaal heeft een logische opbouw, gericht op het verkrijgen van diep inzicht in de werking van EFT en het adequaat aanleren van de vereiste vaardigheden om de verschillende EFT technieken te kunnen toepassen bij cliënten met complexe klachten. Zowel de theoretische kennis als de praktische vaardigheden worden getoetst. De opleiding is zo gestructureerd dat je middels je huiswerk gaandeweg aan alle verplichtingen voor de certificering gaat voldoen, zodat je aan het einde meteen gecertificeerd kunt worden. De totale studiebelasting inclusief werken met clienten met EFT is ongeveer 703 uur. Dat komt neer op gemiddeld 4-6 uur per week.

De inhoud van de EFT opleiding is als volgt:

Blok 1: De basis van EFT

Achtergrondkennis en een eerste inzicht in de werkingsmechanismen van EFT, het Gold Standard EFT basisprotocol, Psychological Reversal als aspect, taalgebruik, geassocieerde herbeleving, associatie en dissociatie, effecten van EFT, noodprocedure, voortgang testen, als EFT niet lijkt te werken, fysieke problemen, de vrede met jezelf procedure: het ervaren van EFT als zelfhulpmiddel.

Blok 2: EFT bij trauma

Uitdiepen van de kennis van EFT: pacing & leading, filmtechniek en dissociatietechnieken, werkingsmechanisme verder verdiept, anatomie van emotionele problemen, zeer heftige emoties, voortgang testen, taalgebruik.

Blok 3: Aanvullende EFT technieken

Uitbreiding Gold Standard EFT, reframing, affirmaties, EFT voor prestatieverbetering, EFT per telefoon/skype, afronden van een sessie.

Blok 4: Verdieping en bijzondere EFT toepassingen (1)

Certificeringseisen, werken met negatieve kernovertuigingen, intuïtie, structuur van een EFT sessie, ethische code Novet, surrogaat kloppen.

Blok 5: EFT voor Angst, Fobie, PTSS

Belangrijke informatie die essentieel is voor het adequaat aanpakken van angstgerelateerde klachten en traumatische ervaringen.

Blok 6: Verdieping en bijzondere EFT toepassingen (2)

EFT Meesterschap, EFT met groepen, EFT met kinderen, EFT en verslavingen, EFT ontwikkelgroep.

Certificering

Novet zegel gecertificeerde EFT behandelaar

Inleiding Certificering


Wij certificeren in de methodiek Gold Standard EFT. De titel EFT professional is niet wettelijk beschermd. EFT als zodanig wordt (nog) niet vergoed door verzekeraars. De meeste professionals gebruiken deze methodiek in het kader van hun overige beroepstoepassing, waarvoor ze zijn aangesloten bij een beroepsvereniging. NB de certificering geeft je geen recht om les te geven in Gold Standard EFT. Dat blijft voorbehouden aan de Centra die door Gary Craig zijn aangewezen.

Deelcertificering

Sinds de komst van Optimal EFT kun je op twee manieren biede vormen van Official EFT leren en daar uiteindelijk in gecertificeerd worden. De meeste mensen beginnen met Gold Standard EFT en verdiepen zich daarna eventueel in Optimal EFT. Als je wilt, kun je het ook omgekeerd doen: eerst de leergang Optimal EFT en daarna de Gold Standard EFT opleiding. In Gold Standard EFT kun je Novet gecertificeerde EFT professional worden als je aan alle eisen van de certificering hebt voldaan. Voor Optimal EFT krijg je een Certification of Completion. Als je beide hebt, kun je in aanmerking komen voor de volledige certificering in Official EFT. Neem contact op via het contactformulier als je hierover overleg wilt.

Volledige certificering

Wij geven een door Gary Craig getekend certificaat af aan EFT behandelaars die beide vormen van Official EFT volledig meester zijn en daarvoor een individueel certificeringstraject hebben gevolgd bij ons gedurende een jaar na afronding van zowel de Gold Standard EFT opleiding als de Optimal EFT leergang. Dit certificeringstraject is maatwerk en wordt aangeboden aan die professionals die, zoals Gary dat zelf formuleert, ‘bij het topechelon van helers’ willen behoren. Neem contact op via het contactformulier als je hierover overleg wilt. Na volledige certificering in Official EFT kun je een trainerstrainng volgen en, bij gebleken geschiktheid, in overleg trainer worden voor en bij Novet om delen van het onderwijsprogramma mee vorm te geven.

Wat certificeren we?


EFT is een veelzijdige methodiek. Het wordt ook vaak therapie genoemd maar strikt genomen is het dat niet. De doelstelling van onze opleiding is te zorgen dat je de techniek van Gold Standard EFT zodanig beheerst, dat je het op professionele wijze kunt toepassen op anderen. De opleiding leidt dus niet op tot therapeut. Of je jezelf therapeut kunt noemen hangt af van je verdere vooropleiding en achtergrond. Om verwarring te voorkomen gebruiken wij daarom bij voorkeur de term EFT professional. De Novet certificering van de professional richt zich dus uitsluitend op zijn vaardigheden in het hanteren van de verschillende EFT technieken in relatie tot de diversiteit aan klachten. De professionele setting waarin EFT wordt aangeboden wordt echter bepaald door de (beroeps)achtergrond van de behandelaar.

De certificering geeft de toekomstige cliënt een beter oordeel over de kwaliteit van de EFT professional. Na succesvolle afronding van de Gold Standard opleiding, krijg je een certificaat-logo om op je website te gebruiken zodat je je kunt onderscheiden van andere EFT'ers die een andere EFT-opleiding hebben gedaan. Na succesvolle, volledige certificering in Official EFT (zowel Gold Standard EFT als Optimal EFT), krijg je wederom een certificaat-logo voor je website en kom je ook op de website van Gary Craig te staan.

Deze EFT opleiding is voor professionals die met cliënten werken en daarvoor EFT willen inzetten. Je mag de opleiding beginnen zonder dat je al een besluit hebt genomen of je (meteen al) doorgaat met de certificering. De blokken 4, 5 en 6 zijn speciaal ontworpen om de verdere professionalisering vorm te geven.

Het certificeringstraject


Om het Novet certificaat te verkrijgen en te behouden moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Met goed gevolg afronden van alle blokken. De lessen zijn verplicht in het kader van de certificering. Je mag in totaal maximaal 2 lessen missen die je zelf dient in te halen met behulp van de opgenomen lessen. De trainer maakt hierover afspraken met je. Tijdens de laatste les van blok 3 vindt een toets plaats (mulitple choice en beoordeling van een video waarin je EFT doet) over blok 1 t/m 3, waarna besloten wordt of je door kunt gaan met blok 4, 5 en 6. Voor alle toetsen geldt een herkansing die door de trainer in overleg met de deelnemer geregeld wordt. Mocht dat nodig zijn, dan is altijd overleg met de directie van Novet hierover mogelijk. Verspreid tussen de blokken wordt huiswerk meegegeven voor het volgende:
 • Het participeren in de 8 groepssupervisie  bijeenkomsten door Gabriëlle Rutten in het jaar na de lesblokken.
 • Het lezen van alle boeken op de verplichte literatuurlijst en het inleveren van je boekbesprekingen.
 • Het met EFT aantoonbaar hebben behandeld van een hulpvraag van minimaal 25 verschillende cliënten. Het inleveren van een kort verslag wordt verdeeld over de hele opleiding en begint na blok 3.
 • Het inleveren van drie uitgewerkte casussen, die betrekking hebben op het behandelen van een lichamelijke klacht, respectievelijk een fobie en een emotioneel trauma. Het moet hierbij gaan om drie verschillende cliënten. Het inleveren van de uitgewerkt casus gebeurt vanaf blok 3.
 • Zelf 10 uur EFT leertherapie ondergaan bij een Novet leertherapeut voor het werken aan eigen problematiek.
 • Zelf 10 uur EFT supervisie ondergaan bij een Novet supervisor voor het werken aan eigen problematiek in relatie tot je werk als coach of therapeut en de uitvoering van EFT.
 • In totaal 20 uur supervisie bij je trainer. Dit kan in verschillende vormen plaatsvinden en afspraken worden gemaakt tijdens de opleiding.
 • Het deelnemen aan 10 uur intervisie met je collega-deelnemers van de opleiding.
 • Het inleveren van je examensessie: een volledige sessie van totaal 45 min. op video na blok 6. Na beoordeling en goedkeuring van deze opname en alle ingeleverde huiswerk, volgt certificering tot Novet gecertificeerde EFT behandelaar naar de maatstaven van Gold Standard EFT.
 • Het certificaat wordt afgegeven voor 4 jaar. Om het certificaat te kunnen verlengen moet je ieder jaar blijven werken aan continue professionalisering door minimaal twee keer per jaar groepssupervisie bij Gabriëlle Rutten te volgen en daarnaast ofwel een nascholing van Novet te volgen dan wel een individuele supervisie bij Gabriëlle Rutten te doen. Ook de (gratis) stichting EFT dag geldt als nascholing. Andere EFT na- en bijscholing, niet door Novet georganiseerd, gelden alleen na goedkeuring door Gabriëlle Rutten.

De Novet opleiding is door diverse organisaties geaccrediteerd en erkend


Deze Novet opleiding is geaccrediteerd en gecertificeerd door de SKB voor 25 CE en is erkend door de NVPA en BATC.

Let op: deze organisaties hebben eigen voorwaarden waaraan je moet voldoen. Nadat je lid bent geworden van een van deze beroepsorganisaties, val je binnen de afspraken die deze organisaties gemaakt hebben met zorgverzekeraars. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen (alleen) bij je eigen beroepsorganisatie aangesloten te zijn/blijven.

Examenreglement

Novet hanteert een examenreglement, zodat de deelnemers weten hoe de beoordeling plaatsvindt en tevens geborgd is dat elke trainer op dezelfde manier de beoordeling uitvoert. De beoordeling kent meerdere onderdelen:

 • een multiple choice toets per blok
 • een toetssessie na blok 3
 • de observaties van de praktische oefeningen tijdens de blokken
 • de ingeleverde 25 cliëntverslagen
 • de ingeleverde drie uitgebreide behandelverslagen
 • de boekverslagen
 • de ingeleverde videosessie

Ons examenreglement kan hieronder worden gedownload:

Novet examenreglement - EFT opleiding

novetexamenreglement.pdf

Ethische gedragscode & klachtenprocedure

Novet heeft een Ethische Gedragscode. Als je besluit om aan de opleiding deel te nemen, dan kies je ervoor je aan deze gedragscode te houden.

De klachtenprocedure vind je in de footer en de Novet Ethische Gedragscode is hieronder te downloaden:

Novet Ethische Gedragscode - EFT opleiding

novetethischegedragscode.pdf

Praktische zaken

Kosten EFT opleiding


 • De kosten van de online Gold Standard EFT opleiding zijn: blok 1 & 2 € 350,- per blok, blok 3 t/m 5 € 400,- en blok 6 € 450,- (deze kosten zijn incl. lesmateriaal, toets & examen). Betaling geschiedt per blok vooraf. Kosteloze annulering kan tot 14 kalenderdagen na inschrijving. Na blok 1 geldt dat je tot 14 kalenderdagen na een gevolgd blok de tijd hebt om te besluiten of je doorgaat. Daarna volgt facturering en vindt geen restitutie meer plaats. Mocht je de gehele opleiding in één  keer willen betalen, dan gelden andere voorwaarden. Zie hiervoor de algemene voorwaarden.
 • Al het lesmateriaal is in de kostprijs inbegrepen. Het copyright van het lesmateriaal berust bij Novet. De klapper met inhoud wordt eigendom van de deelnemer en deze dient als naslagwerk voor persoonlijk en professioneel gebruik. Verspreiding van (delen van) het lesmateriaal mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van de directie van Novet.
 • Extra kosten: Supervisie wordt aangeboden door Novet-supervisoren. De kosten hiervan zijn € 50,- per groepssupervisiebijeenkomst en € 75,- voor individuele supervisie / leertherapie. Voor de certificering moet je 10 uur individuele supervisie gevolgd hebben. Als je na afronding van de lessen nog bezig bent met de certificeringsopdrachten, dan moet je in dit tweede jaar minimaal 4 keer groepssupervisie bij Gabriëlle Rutten volgen. Deze twee posten zijn de enige bijkomende kosten (naast de literatuur, maar die zou je ook van een bibliotheek kunnen lenen).

Studiebelasting


De studiebelasting van deze opleiding is 699 uur (contacturen, literatuur lezen en verslaan, oefenen, certificeringsopdrachten). Echter, aangezien je de beste resultaten behaalt als je veel in de praktijk oefent, is het reëel om te rekenen op ongeveer een halve tot hele dag per week bezig zijn met EFT bestuderen en leren toepassen.

Vrijstelling


Als je elders al EFT trainingen hebt gevolgd, krijg je niet automatisch vrijstelling voor een of meerdere blokken. Neem contact op met ons op voor overleg hierover.

Aanmelden voor de EFT opleiding


Je vindt alle geplande opleidingen met data, locaties en opleiders in Nederland en België in de agenda. Daar kan je je aanmelden via het aanmeldformulier. Nadat je je hebt aangemeld, zit je nog nergens aan vast. Eerst volgt telefonisch overleg en krijg je een mail met meer informatie en een intakeformulier. Na het ingevuld retourneren van het intakeformulier ben je formeel ingeschreven voor de opleiding en ontvang je de eerste factuur. Zodra je betaling binnen is, ben je verzekerd van een plaats. Zie hierboven voor de betalingsvoorwaarden en de algemene voorwaarden. De opleiding is voor iedereen die goed opgeleid wil worden in de professionele toepassing van EFT. Ook als certificering niet meteen je doel is, ben je van harte welkom. Heb je nog vragen, gebruik dan het contactformulier op de contactpagina. We verheugen ons erop je bij één van onze opleidingen te mogen begroeten!

Het gebruikte intakeformulier is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt ter voorbereiding van de opleiding. Je naam, contactgegevens en beroep worden toegevoegd aan de database van Novet. Je e-mailadres wordt toegevoegd aan de mailinglist van Novet zodat je op de hoogte blijft van alle EFT activiteiten van Novet. Mocht je dit niet willen, geef dit dan aan via het contactformulier op de contactpagina.

Voor wie zijn de opleidingen niet zonder meer geschikt?


De opleidingen zijn niet zonder meer geschikt voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen (Narcistische PS, Schizoïde PS, Theatrale PS, Schizotypische PS, Meervoudige PS, Borderline), mensen met schizofrenie en psychotische decompensaties in hun voorgeschiedenis. Deze mensen kunnen alleen meedoen na overleg (eventueel in overleg met hun behandelaar en een oriënterende EFT-sessie met de trainer). De verantwoordelijkheid voor deelname aan een workshop, cursus, leergang of opleiding ligt bij de deelnemer en kan nimmer afgewend worden op Novet of haar trainers.
Voor iedere deelnemer geldt: mocht tijdens een opleiding blijken dat persoonlijke problematiek te overheersend aanwezig is, dan kan de trainer besluiten dat verdere deelname niet wenselijk is. Dit wordt in een persoonlijk gesprek uitgelegd. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaald lesgeld voor het desbetreffende blok.

Engelstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Duitstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Franstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Spaanstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Portugees Gary Craig Official EFT® Training Center

Novet - Gary Craig Official EFT™ Training Center  •  Over ons  •  Nieuwsbrief  •  Contact  •  KvK 34121705

Copyright © 2009 - 2024  Novet  •  EFT opleiding & EFT cursus (Emotional Freedom Techniques)  •  Voorwaarden  •  Klachten  •  Privacy

EFT opleiding
EFT cursus
Centraal Register Kort Beroepsonderwijs